Công trình

Công trình nhà máy nhiệt điện Duyên Hải - Trà VinhCông trình quận 1